Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och har ett intensivt arbete framför oss. Det är fullt fokus på arbetet med betänkandet och under våra senaste delegationssammanträden har vi diskuterat vilka förslag som är viktiga att gå vidare med.

Läs hela artikeln: Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Det visar våra studier, som presenteras i vår andra omfattningsrapport idag. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. Att utbetalningar är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och kartlägga dess orsaker. Bara med denna kunskap kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

Läs hela artikeln: Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Remissvar om etableringsjobb

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg har svarat på remissen till promemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13). Han välkomnar de förslag som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar. Samtidigt kan risken för fel öka då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter.

Läs hela artikeln: Remissvar om etableringsjobb

Fler händelser

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Läs hela artikeln: Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

Läs hela artikeln: Effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Varje år förlorar staten miljarder kronor i skattemedel till följd av affärer som görs av oseriösa företag. Den 7 november 2019 bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium för att diskutera de sekretessregler som hindrar en effektiv samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

Läs hela artikeln: Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Den 18 oktober delredovisade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott. De konstaterar att för att förbättra hanteringen av bidragsbrott behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter, men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter.

Läs hela artikeln: Förbättrad hantering av bidragsbrott

Fler händelser