Inför en möjlighet att granska kvaliteten i assistansen

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har av lagstiftaren närmast helt lämnats till brukaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

Läs hela artikeln: Inför en möjlighet att granska kvaliteten i assistansen

Nya förslag för att motverka bidragsbrott

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utvärderingen visar bl.a. att misstänkta bidragsbrott inte anmäls i den utsträckning som lagstiftningen kräver och andelen anmälningar som leder till lagföring är förhållandevis låg. Lagen har däremot bidragit till ett ökat fokus på frågor om felaktiga utbetalningar och kontroll.

Läs hela artikeln: Nya förslag för att motverka bidragsbrott

Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs

För att stärka folkbokföringen och på så sätt förhindra brottslighet föreslår regeringen att folkbokföringsbrottet återinförs. Det är ett av förslagen i en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag. Åtgärderna syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen och bland annat minska risken för välfärdsbrottslighet.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs

Ett mer välfungerande och ändamålsenligt återkravsförfarande

En utredare har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet med syfte att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen har överlämnat sina förslag till socialminister Annika Strandhäll. Uppdraget innehåller tre delar, varav en del innebär att föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig återkravshantering inom socialförsäkringsområdet.

Läs hela artikeln: Ett mer välfungerande och ändamålsenligt återkravsförfarande