Delegationens uppdrag

Avrapportering av uppdraget

Den 12 december 2019 överlämnades delegationens betänkande till Finansdepartementet. Delegationens uppdrag är därmed avslutat.

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:19)

Här hittar du våra övriga rapporter


Pappa och litet barn

Ladda ner vår folder (pdf 163 kB, nytt fönster)

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system. Delegationen ska genom sitt arbete bidra till att de resurser som fördelas genom dessa system endast kommer dem till del som resurserna är avsedda för.

Delegationen ska utgöra ett samlande organ som ska ta fram faktaunderlag till regeringen och lämna förslag på mål och resultatindikatorer i syfte att möjliggöra en samlad uppföljning för regeringen av de insatser som genomförs av myndigheterna och resultaten av dessa. Delegationen ska komplettera och samråda med andra utredningar inom området.

Vidare ska delegationen bl.a.

  • vara ett kunskapsforum inom området
  • aktivt främja samverkan och samordning
  • genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar och redovisa orsakerna
  • identifiera behov av förändringar på relevanta områden som inte täcks av andra utredningsuppdrag
  • bidra till att konsekvenserna av överutnyttjande och felaktiga utbetalningar tas upp i den offentliga debatten.

Delegationen ska även lämna förslag till hur det fortsatta arbetet på området bör utformas efter att delegationen har avslutat sitt uppdrag.

Delegationen ska senast den 31 januari 2017 redovisa en arbetsplan för sin fortsatta verksamhet och ska minst en gång om året avrapportera olika delar av uppdraget till regeringen. Delegationen ska senast den 1 december 2019 lämna en slutlig redovisning av uppdraget.

Dir. 2016:60 (pdf 89 kB, nytt fönster)