Ordförande Sven-Erik Österberg svarar på remisser som är ställda till Delegationen för korrekta utbetalningar. De flesta myndigheter och organisationer som delegationens ledamöter representerar är egna remissinstanser och lämnar egna remissvar. Våra remissvar publiceras som pdf-dokument på denna sida.

Etableringsjobb (Ds 2019:13)

2019-09-23

Sven-Erik Österberg välkomnar de förslag som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar. Samtidigt menar han att risken för fel ökar då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter. Därför bör det övervägas att lägga hela ansvaret på Arbetsförmedlingen, dvs. både bevilja etableringsjobb och fatta beslut om nivån och utbetalning av ersättningen. Det skulle även underlätta för individen att bara ha kontakt med en myndighet. Det är också viktigt att genomföra systematiska kontroller av de faktiska löneutbetalningarna för att minimera risken för fel. Om både arbetsgivare och arbetstagare vet att de kan bli kontrollerade minskar incitamenten för avsiktliga fel.

Remissvar: Etableringsjobb (pdf 512 kB, nytt fönster)

Länk till promemorian på regeringen.se

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)

2018-06-15

Sven-Erik Österberg tillstyrker i stort utredningens förslag och bedömningar. Han anser samtidigt, i likhet med vad som föreslogs i betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), att det bör övervägas om inte också lönegarantin bör omfattas av bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet. Det finns många likheter mellan utbetalningar av lönegarantin och andra välfärdsutbetalningar och det finns inga skäl för att den inte skulle kunna omfattas av bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet.

Remissvar: Utvärdering av bidragsbrottslagen, SOU 2018:14 (pdf 591 kB, nytt fönster)

Länk till betänkandet på regeringen.se

Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

2018-03-20

Enligt förslagen i promemorian ska det inte längre i lönegarantilagen anges vilken myndighet som har till uppgift att betala ut garantibelopp. Förslagen är enbart lagtekniska och delegationens ordförande har inga synpunkter på dem, men vill dock understryka att risken för felaktiga utbetalningar av lönegaranti främst hänger samman med att besluten fattas på felaktiga grunder. Eftersom besluten om lönegaranti fattas av konkursförvaltare, rekonstruktör eller Kronofogdemyndigheten kommer man inte tillrätta med denna risk enbart genom att flytta den utbetalande funktionen.

Remissvar: Lönegaranti och utbetalande myndighet (pdf 56 kB, nytt fönster)

Länk till departementspromemorian på regeringen.se

Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

2018-02-06

Sven-Erik Österberg tillstyrker de ändringar som föreslås i promemorian, men vill samtidigt understryka att de inte är tillräckliga för att eliminera risken för bidragsbrott, felaktiga utbetalningar och överutnyttjande.

Remissvar: Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system (pdf 175 kB, nytt fönster)

Länk till promemorian på regeringen.se

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

2017-08-30

Ordföranden ställer sig i huvudsak bakom förslagen och pekar särskilt på vikten av ökat informationsutbyte. En del av förslagen behöver dock utredas ytterligare, det gäller t.ex. förslagen om en ny organisation för att bekämpa brott mot välfärdssystemen och inrättandet av en samordnad utbetalningsfunktion. Det är också svårt att se hur de problem med lönegarantin som utredningen pekar på skulle lösas genom en flytt av utbetalningsfunktionen från länsstyrelsen till Skatteverket. Innan man går vidare med förslagen till ändringar i bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet är det viktigt att invänta slutsatserna från Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, som har till uppgift att just titta närmare på tillämpningen av dessa två lagar och om det finns behov av ändringar.

Remissvar – betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet (SOU 2017:37)
(pdf 191 kB, nytt fönster)

Länk till betänkandet på regeringen.sevälkomnar särskilt de förslag i promemorian som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar