Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande, visar en ny kartläggning som genomförts av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen, som ofta handlar om att kriminella lyckas få utbetalningar från olika statliga ersättningar som de inte har rätt till. Kartläggningen visar bland annat att brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och problematiken kvarstår. Samtidigt ser Ekobrottsmyndigheten att kriminella ofta använder företag som brottsverktyg.

Läs hela artikeln: Ny kartläggning om organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Läs hela artikeln: Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera områden. Därför har regeringen beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka oseriösa aktörer i arbetslivet.

Läs hela artikeln: Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Bättre kontroller inom föräldrapenning

Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt.

Läs hela artikeln: Bättre kontroller inom föräldrapenning

IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner när personer i etableringsprogrammet brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en ny tillsynsrapport.

Läs hela artikeln: IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Av dem som är berättigade till bostadstillägg saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär förmånen, visar Riksrevisionens granskning.

Läs hela artikeln: Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför presenterar regeringen ytterligare åtgärder i höstbudgeten för att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet.

Läs hela artikeln: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga. Försäkringskassan utreder även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

Läs hela artikeln: Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016–2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

Läs hela artikeln: Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Informationsutbyte mellan berörda myndigheter är nödvändigt och pågår i olika former men är av flera skäl otillräcklig och ineffektiv, vilket till stor del beror på i olika avseenden bristande förutsättningar. Det skriver Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen i sin första statusrapport.

Läs hela artikeln: Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar