Betydande skillnader i a-kassornas sanktioner

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar att det finns betydande skillnader i hur ofta de olika a-kassorna utdelar sanktioner när arbetslösa inte söker jobb eller bryter mot reglerna på andra sätt. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att säkerställa att a-kassorna får bättre vägledning i hur de ska hantera regelverket.

För att kunna få arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande aktivt söka jobb samt lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om detta missköts informerar Arbetsförmedlingen a-kassan genom en så kallad underrättelse. Under 2016 skickade Arbetsförmedlingen ungefär 195 000 underrättelser.

Det finns sedan tidigare tecken på stora variationer i hur de olika a-kassorna hanterar Arbetsförmedlingens underrättelser, och i vilken utsträckning de leder till sanktioner och indragen ersättning.

Riksrevisionen har därför genom en statistisk analys granskat om a-kassorna tillämpar reglerna likvärdigt. Granskningens resultat visar att det finns betydande skillnader mellan a-kassorna i hur ofta underrättelserna leder till sanktioner.

Skillnaderna kan inte förklaras av att a-kassornas ärenden skiljer sig åt, eller av vilken utbildningsnivå och inkomst deras medlemmar har. Istället är en trolig förklaring att skillnaderna uppstår för att a-kassorna tillämpar regelverket olika.

Enligt Riksrevisionens bedömning kan en tydligare vägledning bidra till en mer likvärdig tillämpning av regelverket och rekommenderar därför regeringen att se över IAF:s uppdrag att förtydliga regelverket i försäkringen. IAF rekommenderas att utfärda allmänna råd om försäkringens tillämpning inom områden med oklar rättspraxis och där stora olikheter har konstaterats.

Läs mer på Riksrevisionens webbplats