Den organiserade brottslighetens påverkan på välfärdssystemen

En ny myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet visar bland annat att välfärdssystemen exploateras i större utsträckning av kriminella aktörer. Folkbokföringsuppgifter manipuleras för att man ska kunna tillskansa sig ersättning som man inte har rätt till.

Kriminella aktörer identifierar svagheter i lagstiftning och utnyttjar systematiskt sårbarheterna i välfärdssystemen för ekonomisk vinning. Ofta används företag och andra associationsformer samt utnyttjade/falska identiteter för att tillskansa sig förmåner, exempelvis assistansersättning, statligt tandvårdsstöd och olika former av anställnings- och arbetsgivarstöd.

Svart arbetskraft är vanligt inom arbetskraftsintensiva branscher och den fria rörligheten missbrukas av kriminella aktörer som försöker undvika upptäckt genom att ha verksamhet i ett land, registrera företaget i ett annat och hämta arbetskraft från ett tredje land. Arbetskraftskostnaden pressas nedåt genom kombinationer av svartarbete och lönedumpning.

Offentlig upphandling bedöms vara ett särskilt riskområde. Det finns uppgifter om att myndigheter anlitat privata företag som i sin tur anlitat oseriösa personer. Det saknas i dag kunskap om i vilken utsträckning aktörer inom den organiserade brottsligheten är aktiva i offentliga upphandlingar. Det finns en uppenbar risk för att offentliga inköp utnyttjas till komplexa brottsupplägg som leds och styrs av aktörer inom den organiserade brottsligheten. Det kan till exempel vara stora byggprojekt eller utnyttjande av nystarts- och etableringsbidrag.

Läs mer om lägesbilden på Polisens webbplats

Fakta om rapporten

Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) presenterar en myndighetsgemensam lägesbild av organiserad brottslighet. Rapporten innehåller dels en aktuell strategisk bild av den organiserade brottslighet som faller inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningens uppdrag, dels en sammanställning av lokala lägesbilder med anledning av den utvidgade satsningen mot organiserad brottslighet i utsatta områden. Syftet är att presentera beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009. Satsningen utgår från en myndighetsgemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör, eller motsvarande. Inriktningen utgår delvis från en myndighetsgemensam lägesbild som skrivs av Nuc.

Den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet uppdateras vartannat år. Med anledning av regeringsuppdraget om en utvidgad satsning mot organiserad brottslighet i utsatta områden innehåller årets lägesbild även en sammanställning av lokala lägesbilder i de särskilt utsatta områdena.

De samverkande myndigheterna är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.