Ett mer välfungerande och ändamålsenligt återkravsförfarande

En utredare har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet med syfte att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen har överlämnat sina förslag till socialminister Annika Strandhäll. Uppdraget innehåller tre delar, varav en del innebär att föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig återkravshantering inom socialförsäkringsområdet.

Bakgrunden till denna del av uppdraget är att fordringsstocken avseende återkrav inom socialförsäkringen under det senaste decenniet har ökat kraftigt. Utredningen visar att färre skulder drivs in än vad som skulle vara möjligt och det tar lång tid att driva in skulderna. Den bristande effektiviteten kan bero på föråldrat it-stöd, outvecklad mål- och resultatstyrning och personalneddragningar. De grundläggande orsakerna är dock att återkravsbesluten inte är verkställbara och att fordringshanteringen är en nedprioriterad verksamhet hos Försäkringskassan.

Läs betänkandet på regeringens webbplats:
SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet