Film om fusk och oegentligheter i välfärdssektorn


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Filmen är tänkt att inspirera kommuner, landsting och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

SKL fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla olika stödmaterial.

Med fusk, oegentligheter eller bedrägerier menas i detta sammanhang när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Oegentligheter har särskilt uppmärksammats inom områden som hemtjänst- och assistans, och har även konstaterats inom flera kommunala områden, t.ex. inom området för bidrag, oriktiga fakturor från privata utförare, osant intygande om funktionstillstånd, falska sjukintyg och identiteter m.m.

Filmen och mer information om arbetet finns på SKL:s webbplats