Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar därför att det finns ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas.

ISF har på regeringens uppdrag analyserat Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller ur ett träffsäkerhets-, effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag i att motverka felaktiga utbetalningar och att stoppa fusk. Med stor tillgång till information om de försäkrade och användning av metoder för att söka mönster ökar förutsättningarna för att genomföra uppdraget, men det ställer också rättsliga krav. Utformningen av lagstödet måste övervägas noggrant så att den rättsliga regleringen ser till att de riskbaserade kontrollerna inte leder till för stora ingrepp i den personliga integriteten.

ISF rekommenderar därför regeringen att utreda hur kontroller kan genomföras på ett integritetssäkert sätt. ISF menar också att myndigheter som använder sig av riskbaserade kontroller redan när kontrollerna införs och sedan kontinuerligt, måste överväga vilka rättsliga risker som kan finnas med arbetssättet och hur myndigheterna ska hantera dem.

– Metoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas, säger Elisabeth Frid, projektledare.

Utifrån analysen kan ISF konstatera att Försäkringskassans riskbaserade kontroller är betydligt mer träffsäkra i jämförelse med övriga kontrollalternativ. Men vissa korrigeringar kan behövas för att öka kontrollernas effektivitet och för att garantera att metoderna ger likabehandling. Alla personer som gör fel måste ha en reell risk att bli utvalda för kontroll.

Läs mer och ladda ner rapporten på ISF:s webbplats