Fortsatta åtgärder mot skattefusk och välfärdsbrott

Regeringen har genomfört ett flertal åtgärder för att bidrag och ersättningar ska nå de grupper som de är avsedda för och inte till oseriösa eller kriminella aktörer, och avser att genomföra ytterligare reformer. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades den 16 april.

Som en del av regeringens välfärdssatsningar ingår fortsatt kamp mot skattefusk och välfärdsbrott. De reformer som avses är bland annat:

  • Förslag om att folkbokföringsbrottet återinförs för att säkerställa att beslut grundas på korrekta personuppgifter.
  • Bolagsverket får i uppdrag att förbättra kontrollerna vid registrering av företagsuppgifter för att försvåra för kriminella att använda företag i sin verksamhet.
  • Ett arbete med att förbättra spårbarheten i löneutbetalningar för subventionerade anställningar har påbörjats.
  • Möjligheterna att samordna utbetalningarna i välfärdssystemen ses över.
  • Möjlighet att begränsa antalet utfärdare av identitetshandlingar och förbättra kontrollen av deras äkthet och giltighet.
  • Utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå lämnas månadsvis till Skatteverket i en arbetsgivardeklaration från och med den 1 juli 2018.
  • Regeringen arbetar vidare med Skatteverkets förslag om att utländska företag med viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och kontrolleras på samma sätt som svenska företag.
  • Personalliggare införs i fler verksamheter.
  • I den nya lagen om offentlig upphandling ställs tydliga krav på att leverantörer ska betala skatt och sociala avgifter och upphandlande myndighet ska utesluta leverantörer som inte uppfyller dessa krav.

Läs mer på regeringens webbplats:
2018 års ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100)