Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016–2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

De huvudsakliga slutsatserna av granskningarna från de tre senaste åren är att:

  • Arbetsförmedlingens arbete med kontroll av de arbetssökande uppvisar allvarliga och omfattande brister.
  • Arbetslöshetskassornas hantering är överlag rättssäker.
  • Arbetslöshetskassornas samverkan behöver utvecklas eftersom bedömningen av ärenden skiljer sig åt.
  • Regelverket behöver moderniseras.
  • Rättspraxis behöver utvecklas.

Arbetsförmedlingen genomgår nu en reformering som innebär att många arbetssätt som har bäring på kontrollarbetet förändras.

Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen behöver moderniseras i förhållande till arbetsmarknadens utveckling. Dagens regelverk är exempelvis inte anpassat för moderna anställningsformer som till exempel egenanställningar.

Regeringen har tillsatt en utredning som gör en översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Den utredningen (En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster – Dir 2018:8) ska redovisas den 15 maj 2020.

IAF fortsätter med att granska arbetslöshetskassorna för att säkerställa att de följer regelverket och aktivt arbetar med kompetensutveckling och riskhantering för att undvika felaktiga utbetalningar och säkerställa en hög rättssäkerhet.

Läs mer på IAF:s webbplats