IAF kritiserar uteblivna sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner när personer i etableringsprogrammet brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en ny tillsynsrapport.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. För att reglerna ska fungera som det är tänkt krävs att hela kedjan fungerar.

Granskningen har utgått från frågan om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hanterar sanktionsärenden enligt regelverket när programdeltagare inom etableringsprogrammet har misskött sitt arbetssökande.

Bristerna som identifieras hos Försäkringskassan berör handläggning av olovlig frånvaro och fall där det funnits felaktig information i beslutsmeddelanden. Bristerna hos Arbetsförmedlingen finns främst i myndighetens kontrollarbete och rör arbetet med att skicka underrättelser när deltagare kan antas ha misskött sitt arbetssökande.

I rapporten anmärker IAF mot att Arbetsförmedlingen inte alltid skickar en automatisk underrättelse vid utebliven aktivitetsrapport trots att deltagaren varit rapporteringsskyldig. Granskningen visar att en automatisk underrättelse inte har skickats i mer än hälften av fallen när aktivitetsrapporter inte har kommit in. Det beror främst på felregistrering i systemet.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska senast den 17 december lämna skriftliga redogörelser till IAF om vilka åtgärder de har vidtagit för att komma till rätta med de brister som redovisas i rapporten.

Läs granskningen på IAF:s webbplats