ISF: Rutiner och ansvar för personinformation behöver stärkas

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med att se till att informationen om enskildas generella personuppgifter och försäkringstillhörighet är korrekt, samt undersökt vilka konsekvenser det kan få om informationskvaliteten i registren brister.

För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det avgörande att registerinformationen om enskilda personer håller god kvalitet. Annars ökar risken att utbetalda ersättningar inte är korrekta. En granskning som ISF har gjort av Försäkringskassans arbete med att upprätthålla informationskvalitet i generell personinformation och försäkringstillhörighet visar att det finns behov av åtgärder inom detta område. ISF rekommenderar därför Försäkringskassan att rikta mer uppmärksamhet mot detta område.

För att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kunna fatta korrekta beslut om utbetalning och hantering av olika förmåner behöver grunduppgifter för enskilda personer vara korrekt registrerade i För­säk­ringskassans register. Exempel på sådana grunduppgifter är person­nummer, adress och familjekonstellation. Båda myndigheterna utgår från uppgifter i folkbokföringsregistret i hand­läggningen och det är av stor vikt att uppgifterna även där håller god kvalitet. Myndigheterna har ett gemen­samt ansvar att upprätthålla god kvalitet i folkbokföringsregistret och ska rapportera avvikelser till Skatte­verket, helst elektroniskt. Det är även viktigt att Försäkringskassan har tydliga rutiner och ansvar för den manuella hanteringen av personinformation.

Läs mer om ISF:s granskning på myndighetens webbplats