ISF undersöker kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har startat ett projekt för att belysa hur nivån på Försäkringskassans kontroller påverkar normer inom socialförsäkringen.

Hur socialförsäkringen används och tolkas avgörs inte enbart av individer i enskildhet, utan påverkas av samverkan mellan många människor i olika roller, som till exempel försäkringshandläggare, läkare, anhöriga och sjuka.

Alla formar sig en bild utifrån tillgänglig kunskap eller praxis, och påverkas inte bara av regler utan även av hur andra vanligtvis agerar i samma situation.  Föräldrar med barn i förskola till exempel, möter situationer där skolan eller förskolan är stängd och diskuterar med andra föräldrar om vad som är tillåtet inom den tillfälliga föräldrapenningen.

Huvuddelen av de som mottar ersättningar från socialförsäkringen försöker inte missbruka systemet. Samtidigt är det naturligt att tro att fler kontroller minskar benägenheten att göra fel eller söka ersättning som man inte är berättigad till, liksom att färre kontroller leder till att fusk och fel ökar.

Med det är kostsamt att genomföra kontroller. Försäkringskassan genomför i dag kontroller i cirka 1 procent av de ärenden som myndigheten handlägger. Det innebär att de flesta personer som kommer i kontakt med Försäkringskassan inte kommer att få direkta erfarenheter av kontrollverksamheten. Trots det kan kontrollerna ändå få effekt eftersom människor påverkas både av egna erfarenheter och av hur andra agerar och av vilken information de får av andra.

Detta projekt ska studera hur beteenden fortplantas inom socialförsäkringen genom att människor kommunicerar med varandra om sina upplevelser, och hur omfattande försäkringskassans kontroll behöver vara för att påverka den normbildning som kan uppstå till följd av att föreställningar och beteenden sprids till flera.

Läs mer på ISF:s webbplats