Kontroller vid gränsöverskridande situationer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska, på uppdrag av regeringen, granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med kontroller och efterkontroller för att motverka felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer.

Felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer kan uppstå om handläggare på Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten saknar kännedom om en utlandsvistelse som har betydelse för rätten till ersättning. Felaktiga utbetalningar kan också uppstå när handläggarna har kännedom om utlandsvistelsen men saknar tillgång till andra uppgifter av betydelse, exempelvis att en förmånstagare har avlidit utomlands.

För att minimera felaktiga utbetalningar krävs en effektiv kontrollfunktion hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten innan en förmån betalas ut, samt en effektiv efterkontroll av redan genomförda utbetalningar.

Syftet med ISF:s granskning är dels att kartlägga risker för felaktiga utbetalningar av socialförsäkrings­förmåner i ärenden som rör gränsöverskridande situationer, dels att granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar för att motverka och upptäcka sådana felaktiga utbetalningar.

Läs mer om uppdraget på ISF:s webbplats