Kraftig ökning av bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel

Antalet misstänkta bidragsbrott som avser studiemedel för studier utomlands har ökat sedan nya bestämmelser på området trädde i kraft 2015. Det visar CSN:s uppföljning av de nya reglerna.

CSN har på regeringens uppdrag följt upp reformen om studiemedel för utlandsstudier, som genomfördes den 1 juli 2015. Då infördes ett system med samma studiemedelsbelopp som i Sverige, men med nya individuella möjligheter att ta merkostnadslån. I uppdraget ingick bland annat att belysa eventuella förändringar i de studerandes lånebeteenden och förändringar och risker när det gäller bidragsbrott och felaktiga utbetalningar av studiemedel.

Resultatet visar bland annat att antalet upptäckta bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel har ökat sedan 2015. En viktig orsak är att CSN har blivit bättre på att genomföra kontroller, men CSN bedömer även att brottsligheten kopplat till studiemedlen för utlandsstudier ökat i omfattning och är mer organiserad än tidigare.

Läsåren 2015/16 och 2016/17 upptäckte CSN sammanlagt 374 misstänkta bidragsbrott avseende studiemedel för utlandsstudier, vilket är mer än fyra gånger så många som under de två läsåren dessförinnan. De felaktigt utbetalda beloppen har ökat kraftigt efter den 1 juli 2015, från knappt 10 miljoner till 36 miljoner kronor.

Ökningen av misstänkta bidragsbrott är störst bland personer som ansöker om studiemedel för språkstudier. Sedan reglerna ändrades avser 60 procent av alla misstänkta bidragsbrott i utlandet språkstudier. Under de två läsåren närmast före den 1 juli 2015 utgjorde språkstudierna 15 procent av de bidragsbrott som upptäcktes. Det finns sannolikt också ett mörkertal när det gäller studerande vid språkskolor. En orsak till det är att ansökningar i vissa fall kan avslås vid försök till bidragsbrott som upptäckts i ett tidigt stadium. Det finns också ärenden där utbetalda belopp inte kan återkrävas eftersom CSN inte kan styrka att den studerande orsakat en felaktig utbetalning.

Läs pressmeddelandet och rapporten på CSN:s webbplats