Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Den 9 maj överlämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande. Uppdraget har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Betänkandet innehåller en mängd konkreta förslag. Bland annat vill utredningen att en sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare samt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register. Utredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden.

Läs mer om utredningens resultat på regeringens webbplats:

Artikel: Välfärdsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning