Nya förslag för att motverka bidragsbrott

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utvärderingen visar bl.a. att misstänkta bidragsbrott inte anmäls i den utsträckning som lagstiftningen kräver och andelen anmälningar som leder till lagföring är förhållandevis låg. Lagen har däremot bidragit till ett ökat fokus på frågor om felaktiga utbetalningar och kontroll.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen har därför kartlagt hur myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner arbetar för att motverka bidragsbrott.

För att stärka myndigheternas arbete med att säkerställa att rätt ersättning går till rätt person föreslår utredningen bland annat:

  • Bidragsbrottslagen och underrättelseskyldigheten ska även gälla vissa utbetalningar till företag, t.ex. lönesubventioner och tandvårdsstöd.
  • Det straffbara området utvidgas.
  • Maxstraffet för grovt bidragsbrott skärps till fängelse i sex år.
  • Det införs en längre preskriptionstid för ringa och vårdslösa bidragsbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Läs mer och ladda ner betänkandet på regeringens webbplats:
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)

Utredningens pressmeddelande: Nya förslag för att motverka bidragsbrott och skydda välfärdssystemen.pdf