Oseriösa aktörer ett problem inom personlig assistans

Enligt en ny rapport från Inspektionen från socialförsäkringen (ISF) finns problem med oseriösa bolag på marknaden för personlig assistans. Det missgynnar seriösa anordnare i en tid då lönsamheten inom assistans minskar, vilket även drabbar brukarna. Det kan också leda till att förtroendet för valfrihetssystemet minskar.

ISF har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Analysen visar bland annat att oseriösa aktörer är ett problem. En del av företagen verkar i en gråzon då det handlar om en glidande skala från förhållandevis dåliga arbetsvillkor för de personliga assistenterna, till företag som tänjer på välfärdssystemens ändamål eller fuskar och agerar brottsligt.

Om de oseriösa anordnarna inte stoppas utan kan fortsätta bedriva sin verksamhet kan det leda till att det blir en konkurrensnackdel att följa de regler som gäller. Detta drabbar både brukare och seriösa anordnare. Det kan också leda till att förtroendet för valfrihetssystemet minskar.

Analyserna som gjorts pekar på vikten av en väl fungerande tillsyn som sker i tillräcklig omfattning.

ISF menar att det finns behov att

  • säkerställa en väl fungerande tillsyn som sker i tillräcklig omfattning
  • överväga om kraven för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet bör skärpas
  • se över villkoren för att olika ersättningar och subventioner ska kunna betalas ut samtidigt så att de inte systematiskt kan utnyttjas på ett sätt som inte är avsett
  • överväga om det är ändamålsenligt att kräva spårbarhet i löneutbetalningarna till personliga assistenter som en hjälp vid kontroller av misstänkta aktörer.

Läs mer på ISF:s webbplats:
Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden