Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför presenterar regeringen ytterligare åtgärder i höstbudgeten för att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet.

Läs hela artikeln: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga. Försäkringskassan utreder även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

Läs hela artikeln: Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

I en treårsrapport för åren 2016–2018 lyfter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fram centrala iakttagelser från granskningar av Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Syftet med rapporten är att visa hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar utifrån ett effektivitets-, likabehandlings-, och rättssäkerhetsperspektiv.

Läs hela artikeln: Hur väl fungerar hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen?

Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Informationsutbyte mellan berörda myndigheter är nödvändigt och pågår i olika former men är av flera skäl otillräcklig och ineffektiv, vilket till stor del beror på i olika avseenden bristande förutsättningar. Det skriver Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen i sin första statusrapport.

Läs hela artikeln: Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen har överlämnat propositionen Ett starkare skydd för välfärdssystemen till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen skärps. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Samarbete mot felaktiga utbetalningar

Under tio år har Skatteverket lämnat uppgifter till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Arbetet har hittills lett till att Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 420 miljoner kronor, samt återkrav eller skadestånd på 232 miljoner kronor.

Läs hela artikeln: Samarbete mot felaktiga utbetalningar

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen, som leds av Skatteverket, syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Fler bidragsbrott stoppas

Försäkringskassan har blivit bättre på att upptäcka bidragsbrott genom riktade kontroller. Förra året krävde myndigheten tillbaka 485 miljoner kronor vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Under samma period fördubblades nästan antalet polisanmälningar.

Läs hela artikeln: Fler bidragsbrott stoppas

Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen överlämnar idag en remiss till Lagrådet med förslag om att skärpa lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan

Närmare 28 000 gymnasieelever får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk varje år. Antalet har ökat i tio års tid. Nu startar CSN en kampanj för att öka kunskapen om konsekvenserna av skolk och samtidigt peppa elever att inte skolka.

Läs hela artikeln: CSN satsar för att färre ska bli av med studiebidraget i gymnasieskolan