Regeringen föreslår skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Regeringen har överlämnat propositionen Ett starkare skydd för välfärdssystemen till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen skärps. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar.

I propositionen föreslår regeringen att bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet vid felak­tiga utbetalningar från välfärdssystemen ska omfatta fler välfärdsför­måner som t.ex. tandvårdsstöd och arbetsmarknadspolitiska stöd. Det är stöd som betalas ut till företag och kan uppgå till betydande belopp.

Regeringen föreslår också att maximistraffet när bidragsbrottet är grovt ska skärpas från fyra till sex år. Dessutom föreslås att preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott ska förlängas från två till fem år för att möjliggöra att även sådana brott utreds. Ytterligare ett förslag är att kommuner ska omfattas av lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer på regeringens webbplats