Regeringen presenterar satsningar mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet. Det är en av flera åtgärder regeringen föreslår för att få bukt med välfärdsbrottsligheten.

Syftet med förslaget är att minska felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalts, och därmed göra det svårare att bedriva ekonomisk brottslighet och skattefusk.

Regeringens pressmeddelande: Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

Samtidigt har det påbörjats ett motsvarande arbete med att förbättra spårbarheten i löneutbetalningar för subventionerade anställningar. Som nämnts tidigare har regeringen genomfört en rad åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och brottslighet mot välfärdssystemen. Utgångspunkten för åtgärderna är förslagen från den tidigare utredningen om organiserad brottslighet mot välfärden.

Andra åtgärder som är på gång eller genomförs är bland annat:

Regeringen vill se att fler som begår bidragsbrott lagförs och det behövs bättre samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och utbetalande myndigheter för att fler ska kunna åtalas.

I slutet av februari överlämnade Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen sitt betänkande till regeringen och föreslår bland annat förlängd preskriptionstid för bidragsbrott och straffskärpning för grovt bidragsbrott. Betänkandet är ute på remiss.