Regeringen vill se bättre information för att bekämpa välfärdsbrottslighet

Regeringen ger Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i uppdrag att titta vidare på förslag till bättre information för att upptäcka brott och fel i socialförsäkringssystemen.

Socialministern och justitieministern tog 2017 emot utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37). Utredningen syftade till att identifiera risker i välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system för att kunna se till att de offentliga medlen används på ett korrekt sätt samt förebygga brottslighet av detta slag. Regeringen följer nu upp utredningens förslag om lagändringar för att myndigheterna ska kunna inhämta mer information om bland annat företag. Detta sker i ett första steg genom uppdrag till myndigheterna.

Idag kan Försäkringskassan begära in uppgifter om personer, men utredningen föreslår att myndigheten också ska få möjlighet att hämta in uppgifter om företag, när det gäller hantering av stöd från välfärdssystemen.

Uppdragen går ut på att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett genomförande av två (lag)förslag från utredningen. Förslagen handlar om utökade möjligheter att inhämta uppgifter till beslutsunderlag, så som ekonomiska uppgifter om företag och individer och för att myndigheterna ska kunna kontrollera om kraven ifråga om ersättningar är uppfyllda och för att ge myndigheterna nödvändigt beslutsunderlag att fatta korrekta beslut. Detta kan gälla exempelvis ekonomisk information om assistansföretag, tandvårdsföretag med flera.

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska göra en genomlysning av utredningens förslag och ge förslag på lagändringar som anses behövas för att uppnå intentionen samt analysera effekterna av dessa.

Uppdragen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 3 april 2018.

Läs mer om uppdragen på regeringens webbplats