Regeringen vill se fortsatta åtgärder för ordning och reda i välfärden

Att rätt personer får det stöd de har rätt till är en förutsättning för tilliten till de system som är till för att trygga välfärden. Regeringen har sett över regelverk, tillsatt utredningar och genom myndigheterna verkat för att stöd ska användas till det de är avsedda för och inte betalas ut till oseriösa aktörer. Regeringen avser att fortsätta arbetet med att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen. Det framgår av Budgetpropositionen för 2018, som presenterades idag.

Det handlar bland annat om åtgärder inom assistansersättning, studiestöd och anställningsstöd samt åtgärder mot skattefusk och identitetsrelaterad brottslighet. Nedan följer en kort sammanfattning av regeringens ställningstaganden (utdrag ur finansplanen samt utgiftsområdena 3, 9, 12, 14 och 15).

Regeringen avser att återkomma till behovet av skärpningar i bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet, t.ex. om det finns anledning att utvidga underrättelseskyldigheten för myndigheter till att även omfatta företag. Regeringen avser att analysera vidare om utbetalningarna i välfärdssystemen kan samordnas. Ökat informationsutbyte mellan myndigheter är en annan åtgärd som kan förbättra kontrollverksamheten och även bidra till att förhindra t.ex. penningtvätt och terrorfinansiering.

Kvaliteten i olika register och i hanteringen vid utfärdande av identitetshandlingar ska höjas. CSN får ökade resurser bl.a. för att återbetalningen av obetalda studieskulder bland utlandsbosatta ska öka.

Regeringen fortsätter arbetet mot skattefusk och skatteundandragande och aviserar ett antal åtgärder, bl.a. att utöka kravet på att föra personalliggare till att omfatta fler verksamheter. Regeringen kommer även att se över F-skattesystemet för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande.

Falska uppgifter i folkbokföringen kan användas av aktörer för att möjliggöra bedrägerier, felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och annan ekonomisk brottslighet. I Skatteverkets åtgärder mot identitetsrelaterad brottslighet pågår ett samarbete inom myndigheten kring folkbokföringen, beskattningen och id-kortshanteringen. Regeringen ser att denna samverkan och samverkan med andra myndigheter är avgörande för att effektivt motverka den identitetsrelaterade brottsligheten. Skatteverket är en viktig samarbetspart i myndigheternas gemensamma satsning för att motverka den organiserade brottsligheten och osund konkurrens.

Skatteverket bidrar i flera fall med information som ligger till grund för andra myndigheters beslut om bidrag och utbetalningar, t.ex. uppgifter från folkbokföringen. I kommande regleringsbrev avser regeringen att särskilt följa Skatteverkets insatser för ökad registerkvalitet i folkbokföringen. Skatteverket är en av flera myndigheter som utfärdar identitetshandlingar. Regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen kring utfärdande av identitetshandlingar och kommer noga följa Skatteverkets aktiviteter tillsammans med andra myndigheter för att effektivt motverka den identitetsrelaterade brottsligheten.

Försäkringskassans arbete med assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning samt att besluten ska vara likvärdig i hela landet. Det ska också vara tydligt att assistansersättningen ska användas så som det är avsett genom att Försäkringskassan har en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Regeringen gör sammantaget bedömningen att kvaliteten för de familjeekonomiska stöden är tillfredställande. Försäkringskassans interna uppföljningar såväl som externa granskningar visar dock på behovet av ytterligare uppföljningar för att kunna göra en mer omfattande helhetsbedömning och säkerställa kvaliteten i förmånerna.

Det finns skäl att både minska och underlätta administrationen för arbetsgivare och andra som är berörda av olika former av anställningsstöd. Bland annat bör formerna för beräkning, rekvirering och utbetalning av bidrag förenklas och harmoniseras. Detta bedöms innebära att stöden blir enklare för både arbetsgivare och arbetsförmedlare att hantera. Det bedöms också bidra till att minska risken för felaktiga utbetalningar.

CSN ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast görs till den som är berättigad till stöd. Sedan 2015 genomför CSN en ny typ av riktade kontroller. Genom att analysera vad som kännetecknar kända fall av misstänkta bidragsbrott är det möjligt att identifiera nya ärenden som bör kontrolleras extra noga. Genom dessa kontroller har CSN upptäckt felaktiga utbetalningar som annars inte skulle ha upptäckts. Sedan 2015 genomförs även kontroller i syfte att minska risken för felaktiga utbetalningar vid studier utomlands.

Läs mer och ladda ner propositionen på regeringens webbplats:
Budgetpropositionen för 2018