Regler för studiemedel utomlands skärps

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser för studiemedel för dem som pluggar utomlands. Syftet är att minska bidragsbrott och hög skuldsättning, samt förhindra studier vid lärosäten som diskriminerar eller sprider icke-demokratiska värderingar.

Bakgrunden till förändringarna är att skuldsättningen och antalet bidragsbrott ökade kraftigt efter den reform som genomfördes den 1 juli 2015 inom studiemedel utland. Då infördes ett system med samma studiemedelsbelopp som i Sverige, men med nya individuella möjligheter att ta merkostnadslån.

Regeringens nya förslag går ut på att det inte längre ska vara möjligt att få en stor lånesumma i form av merkostnadslån utbetald vid ett och samma tillfälle. Det förslås även vissa förtydliganden i studiestödsförordningen som kan förhindra att studiemedel lämnas till studier vid lärosäten som diskriminerar eller sprider icke-demokratiska värderingar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. De ändrade bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter bör tillämpas för studier som påbörjas efter den 30 juni 2018. De ändrade bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas bör tillämpas för studier som bedrivs efter den 30 juni 2018 om den studerande inte redan har beviljats studiemedel enligt äldre bestämmelser.

Förslaget har skickats ut på remiss.

Läs promemorian på regeringens webbplats

Relaterat
Kraftig ökning av bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel