Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Ann-Marie Begler blir särskild utredare.

Transfereringarna inom välfärdssystemen uppgår årligen till ca 800 miljarder kronor varav de statliga transfereringarna står för cirka 88 procent, kommunerna för cirka 10 procent och arbetslöshetsförsäkringen för cirka 2 procent. Det handlar till exempel om utbetalningar av sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel, ekonomiskt bistånd och arbetslöshetsersättning.

Det förekommer att stöd felaktigt betalas ut till personer som inte har rätt till ersättning och arbetet med att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar har pågått under många år men måste hela tiden utvecklas.

När skattemedel inte går till det som de är avsedda för finns en risk att legitimiteten och förtroendet för systemen urholkas. Därför tillsätter nu regeringen en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar kan utformas och organiseras. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i maj 2020.

Läs regeringens pressmeddelande