Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan har gjort en översyn av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Bland annat har man tittat på omfattningen av missbruk och överutnyttjande, hur väl kontrollarbetet fungerar, var brister och problem finns och föreslagit förebyggande åtgärder.

En rapport från Försäkringskassan 2015 visar att felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd uppgår till 104–178 miljoner kronor per år. Det kan handla om vårdgivare som rapporterar in ett högre belopp till Försäkringskassan för utbetalning än vad utförandet av tjänsten ger rätt till. Det finns även starka indikationer på att en del av missbruket har koppling till den organiserade brottsligheten.

Försäkringskassan presenterar nu förslag för att motverka felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Förslagen är bland annat att åtgärda brister i Försäkringskassans elektroniska system ”Tanden”, att Försäkringskassan ges möjligheter att neka och avansluta vårdgivare från det elektroniska systemet och att förbättra information till patienterna.

Läs mer om förslagen på Försäkringskassans webbplats