Stort antal låginkomsttagare går miste om bostadstillägg

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Av dem som är berättigade till bostadstillägg saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär förmånen, visar Riksrevisionens granskning.

Uppemot 170 000 ålderspensionärer och sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster mottar inte bostadstillägg, trots att de bedöms vara berättigade till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden – pengar som skulle lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att, på motsvarande sätt som Pensionsmyndigheten, återkommande skatta omfattningen av antalet berättigade personer som inte mottar bostadstillägg – det så kallade mörkertalet – samt redogöra för vilka åtgärder som har genomförts för att minska risken för mörkertal.

Regeringen rekommenderas även att utreda möjligheten att använda månadsuppgifter från Skatteverket för att underlätta handläggningen av bostadstillägg. Särskilt fokus bör läggas på förutsättningar att utvidga den så kallade direktåtkomsten till Skatteverkets beskattningsdatabas till att även avse bostadstillägg.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten rekommenderas bland annat att samarbeta när det gäller skattningar av mörkertalet samt att vidta verkningsfulla och målgruppsanpassade insatser för att nå dessa grupper.

Läs mer på Riksrevisionens webbplats