Svårt att säkra kvaliteten i folkbokföringen

Riksrevisionens senaste granskning visar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Därmed ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott.

Folkbokföringen ska tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Den används bland annat vid utbetalningar inom välfärdssystemen, vid beskattning och vid beslut om var personer ska rösta, och är därmed ett av de viktigaste registren vi har. Folkbokföringen sköts av Skatteverket som ska upprätthålla kvaliteten i registret, det vill säga se till så att uppgifter om till exempel bosättning och identitet är korrekta. Riksrevisionens granskning visar att det finns ett antal allvarliga brister i det kvalitetsarbetet.

I granskningen konstaterar Riksrevisionen bland annat att det till stor del saknas kunskap om de konsekvenser som olika typer av fel medför. Det innebär att det inte går att säkerställa att kontrollen inriktas mot de fel som borde prioriteras högst. Andra brister som påtalas är att it-stödet inom flera delar av folkbokföringen är gamla och otillräckliga samt att det saknas adekvata verktyg för att utreda och åtgärda vissa typer av fel.

Bland de som arbetar med folkbokföringen finns det stor insikt om hur kvalitetsarbetet kan förbättras. Detta tillsammans med en nyligen genomförd omorganisation inom Skatteverket skapar goda förutsättningar för förändring. Riksrevisionen menar att det är av stor vikt att Skatteverkets ledning tillvaratar de här förutsättningarna och snabbt vidtar åtgärder för att effektivisera kvalitetsarbetet.

Även Skatteverkets egen internrevision har granskat kvalitetsarbetet i folkbokföringen och båda granskningarna visar på stora förbättringsmöjligheter avseende analys, kvalitet och it-stöd. Skatteverket välkomnar att myndigheten fått dessa kvalificerade granskningar som stöd för det fortsatta arbetet och de kommande tre åren ska folkbokföringen prioriteras.

Läs mer om granskningen:

Riksrevisionens pressmeddelande och rapport
Skatteverkets pressmeddelande