Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

2017 års ID-kortsutredning har idag överlämnat sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår att ett nytt säkert statligt id-kort med e-legitimation införs och förslagen syftar till att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare.

Under den senaste tioårsperioden har det skett en kraftig ökning av antalet anmälda bedrägeribrott. Även bidragsbrotten har ökat, men inte lika mycket. Det förekommer att kvalificerade gärningspersoner utnyttjar välfärdssystemen genom att till exempel använda flera olika identiteter för att kombinera arbete och bidrag. Bidragsbrott begås också inom ramen för mer omfattande ekonomisk brottslighet eller organiserad brottslighet där företag ofta används. Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har konstaterat att när det gäller brottslighet som särskilt riktas mot välfärdssystemen förekommer det att oriktiga uppgifter om identiteter eller bosättning blir registrerade i folkbokföringsdatabasen på grundval av förfalskade eller manipulerade identitetshandlingar. De falska identiteterna används därefter för att begå brott.

Det finns i dag många handlingar som accepteras som bevis för någons identitet, vilket försvårar kontrollen av handlingarnas äkthet och giltighet och medför att de kan missbrukas. Pass och det statliga identitetskort som utredningen föreslår uppfyller de säkerhetskrav som bör ställas på identitetshandlingar och täcker de behov av identitetshandlingar som finns hos landets invånare. Endast dessa handlingar ska därför godtas som fysiska identitetshandlingar i de situationer som kräver en säker identifiering.

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. Id-kortet kan utfärdas med eller utan funktion som resehandling och ersätter både det nationella identitetskortet och identitetskortet för folkbokförda i Sverige.

Läs mer på regeringens webbplats