Utredning föreslår regelöversyn för bättre kontroller vid arbetslöshet

Arbetsmarknadsutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen idag. Bland annat föreslås en regelöversyn av arbetslöshetsersättningar med syftet att uppnå en effektiv och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges kontrollansvaret.

Utredningens uppdrag var att lämna förslag till hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Ett av problemområdena som utredningen har tittat på är det som är förknippat med Arbetsförmedlingens arbete med kontroll av arbetssökande med ersättning. Flera av dessa problem har kvarstått även efter att ett stort antal granskningsrapporter har innehållit såväl kritik som förslag till förbättringar. Det handlar exempelvis om problem med rättsosäkerhet och bristande kvalitet i kontrollarbetet och att uppdelningen av uppgifter kopplade till kontroll och administration av ersättning på flera aktörer skapar ineffektivitet.

Utredningen föreslår därför att en regelöversyn genomförs med syfte att möjliggöra en effektiv och rättssäker kontroll. Därutöver bedömer utredningen att det behövs åtgärder för att åstadkomma en mer ändamålsenlig organisering av kontrollarbetet där stöd och kontroll separeras, antingen genom förbättringar inom Arbetsförmedlingen eller flytt av ansvaret för kontroll av arbetssökande med ersättning till arbetslöshetskassorna. Vidare lämnas tre bedömningar som omfattar en samordnad organisering av administration och utbetalning av ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, en sammanslagen rapportering och e-tjänst för arbetssökande med ersättning samt införandet av en aktivitetsförsäkran.

Läs mer på regeringens webbplats:
SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad

Pressmeddelande på sou.gov.se:
Så ska det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad reformeras