Utredning förespråkar en samordnande funktion för att motverka felaktiga utbetalningar

Informationsutbyte mellan berörda myndigheter är nödvändigt och pågår i olika former men är av flera skäl otillräcklig och ineffektiv, vilket till stor del beror på i olika avseenden bristande förutsättningar. Det skriver Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen i sin första statusrapport.

Utredningen har identifierat en rad problemområden som behöver åtgärdas. För att stärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och brottsligt nyttjande av välfärdssystemen som är av systemövergripande karaktär, visar utredningens analys bland annat att följande åtgärder bör vidtas:

  1. Det behöver inrättas en samordnande funktion med uppdrag att systemövergripande motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
  2. Kontinuerliga systemövergripande riskanalyser och samordnade insatser samt uppföljning av det pågående arbetet bör genomföras.
  3. Möjligheter att erhålla en helhetsbild av vilka betalningar som görs till enskilda och företag bör skapas.
  4. Bättre förutsättningar för myndigheterna att utbyta information, samköra data och genomföra analyser bör skapas.

Läs utredningens rapport (sou.gov.se):

Färre felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen med ökad samordning av betalningar och kontroller