Delegationen publicerar tre nya rapporter om felaktiga utbetalningar

Sverige har väl utbyggda välfärdssystem. Att utbetalningarna är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Delegationens kansli har tagit fram tre rapporter där vi bland annat konstaterar att miljarder betalas ut felaktigt från ett antal studerade ersättningssystem och styrningen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Bidragsbrott och fusk med bidrag tycks ha blivit mindre accepterat, men unga har en mer tillåtande attityd.

Vi presenterar nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem som har omfattningsstuderats. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt vår uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande, varav två tredjedelar misstänkt avsiktliga fel. Därför är det viktigt att säkerställa att utbetalningar baseras på korrekta uppgifter. Felaktiga utbetalningar som orsakas av fel i grundläggande uppgifter som exempelvis folkbokföringsuppgifter och sjukpenninggrundande inkomst ingår inte i dessa uppskattningar utan kommer att redovisas i en kommande rapport.

Vår kartläggning visar att styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Det finns inte någon samlad redovisning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen. På skatteområdet redovisas utförligt om arbetet med att motverka skattefusk och skatteundandragande, men vad gäller arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar finns det inte något övergripande ansvar för styrningen och uppföljningen. Vår slutsats är därför att bör inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.

En attitydundersökning om allmänhetens inställning till felaktiga utbetalningar, som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av delegationen, visar att fusk med bidrag tycks vara mindre accepterat idag än vad det varit tidigare. Samtidigt visar undersökningen att det finns en mer tillåtande attityd till bidragsbrott och fusk hos unga och uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Det är allvarligt eftersom det undergräver förtroendet för välfärdssystemen.

I delegationens betänkande i december kommer vi att presentera konkreta förslag på åtgärder, bland annat en modell som möjliggör för återkommande uppskattningar av felaktiga utbetalningar samt hur styrningen och ansvarsfördelningen på området kan stärkas. Kunskapen om felens omfattning och orsaker behöver utvecklas så att systemen kan bli effektivare och träffsäkrare. Detta skriver även delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en artikel på DN Debatt den 2 juni.

Läs respektive sammanfattning och ladda ner rapporterna via följande länkar:

Tryckta exemplar beställer du hos Norstedts Juridik


Kontakt

Sven-Erik Österberg
Ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 53 41
Mobil 070-312 66 36
sven-erik.osterberg@regeringskansliet.se

Sara Almer
Kanslichef i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 91 55
Mobil 070-275 56 48
sara.almer@regeringskansliet.se