Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en viktig men ibland bortglömd del av den svenska välfärden. Många försäkringar är idag obligatoriska enligt lag, och ersättningar betalas ofta ut från både offentliga system och privata försäkringar. Trots att aktörerna reglerar samma skador och ärenden kan de sällan utbyta uppgifter med varandra. Vi har intervjuat Staffan Moberg på branschföreningen Svensk Försäkring, som förklarar problematiken:

Staffan Moberg, Svensk Försäkring

– Vi meddelar Försäkringskassan om vi upptäcker att en kund får felaktiga ersättningar. Då kan Försäkringskassan också stoppa sina utbetalningar till personen. Däremot får inte Försäkringskassan meddela oss om de upptäcker felaktigheter. Samtidigt som de stoppar sina utbetalningar fortsätter vi med våra – helt ovetandes om problemet. Resultatet blir att hundratals miljoner kronor går förlorade varje år, och den kostnaden får våra kunder betala genom högre premier.

För att försöka lösa dessa problem driver försäkringsbranschen och Försäkringskassan ett samarbete ihop. Genom träffar och konferenser tipsar man om arbetsmetoder, tillvägagångssätt och analyser av hur bedragare arbetar. Den organiserade brottsligheten arbetar idag på olika arenor och med olika metoder. Därför behövs den här typen av samarbete, förklarar Staffan.
– Försäkringskassan berättade exempelvis att de utsätts för många bedrägeriförsök inom tandvårdsförsäkringen, och det gav oss insikt om att vi bör vara vaksamma på att även vi är en måltavla för det. Vi vet också att ovanligt många svenskar söker ersättning för vissa skador i vissa länder. Det har visat sig att dessa egentligen är skönhetsoperationer som redovisas som olyckor. Här försöker vi ha större informationsutbyte i den mån som lagen tillåter det.

Ofta krävs just lagändringar för att komma tillrätta med problemen, men politikerna förstår inte alltid problematiken. Exempelvis används ibland falska identiteter eller falska företag vid försäkringsbedrägeri, men dessa skyddas av samma sekretesslagar som riktiga identiteter. Sådan information bör myndigheterna få dela med sig av till bolagen, anser Staffan. Samma sak gäller falska läkarintyg, vilket myndigheterna inte heller får meddela försäkringsbolagen om. Då betalar bolagen ut försäkringar utifrån falska uppgifter.
– I Norge får myndigheterna dela med sig av den här typen av information, och vi har bett regeringen arbeta för att ändra lagstiftningen. Det har dock blivit avslag. Det är tråkigt eftersom problemet är så stort. Omkring 5–10 procent av alla ersättningar från försäkringsbolagen uppskattas vara bedrägerier. Totalt rör det sig om 2–6 miljarder kronor per år, berättar Staffan.

Det är inte bara försäkringsbranschen som önskar en förändring. Även myndigheterna ser stora fördelar med det. I de fall där informationsutbyte är tillåtet finns det också andra hinder idag. När till exempel försäkringsbolagen begär ut information från Försäkringskassan kan de göra det digitalt. Däremot får de inte göra det från Skatteverket. Där måste informationen skrivas ut och skickas med post för att sedan skannas in och digitaliseras igen hos bolagen.
– Förutom att proceduren kostar tid och pengar och tär på miljön anser vi också att det är osäkrare. Idag försvinner mycket post längs vägen, vilket gör att känslig myndighetsinformation kan hamna på villovägar. Dessutom digitaliseras ju informationen i alla fall av våra medlemsföretag när den väl kommit fram.

I väntan på att få till lagändringar fortsätter myndigheterna och branschen sitt samarbete på andra sätt. Ett exempel är att Försäkringskassan hjälpte Polisen utforma en mall för polisanmälningar av försäkringsbedrägerier. Myndigheten meddelade sedan branschen om detta, som då utvecklade en motsvarande mall för privata försäkringar.

I somras tillsatte också Svensk Försäkring den så kallade Trygghetskommissionen som leds av Fredrik Reinfeldt. Kommissionen ska arbeta för ökad trygghet och minskade vardagsbrott, inklusive bedrägerier i offentliga och privata ersättningssystem. Resultatet presenteras i juni 2018 samt på en konferens som anordnas tillsammans med Försäkringskassan.
– Rapporten kommer lyfta upp en del av problemen kring våra kontakter med myndigheterna och utbytet av information. Vår förhoppning är att det kommer väcka uppmärksamhet hos politikerna och leda till viktiga lagändringar, förklarar Staffan.

Bakgrund

Försäkringskassan och Svensk försäkring bedriver ett samverkansarbete som syftar till att utbyta information kring gemensamma försäkringsområden, t.ex. när det sker förändringar i Försäkringskassans förmåner som påverkar kundens rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, har intervjuats om detta samarbete.

Artikeln visar upp ett exempel på offentlig-privat samverkan som initierades för att det finns ett ömsesidigt behov av att förbättra informationsutbytet i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka fel och bedrägerier. I delegationens uppdrag ingår att främja samverkan och samordning mellan myndigheter, men denna artikel visar att det även finns andra samverkansformer som är viktiga och relevanta på området.

Läs mer om delegationens uppdrag kring samverkan