Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Det finns en stor potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som inte tas tillvara. Digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningar kan till och med vara negativa. I myndigheternas digitaliseringsarbete är perspektivet korrekta utbetalningar lågt prioriterat. Exempelvis saknar ofta digitala tjänster funktioner för att säkerställa att uppgifter är korrekta. Inte heller i regeringens styrning på området lyfts perspektivet korrekta utbetalningar. Det visar vår nya rapport om digitalisering och AI, där vi lämnar ett antal rekommendationer för att bättre ta tillvara digitaliseringens potential för korrekta utbetalningar.

Svensk offentlig sektor digitaliseras snabbt, digitaliseringen har därför en viktig roll att säkerställa att utbetalningarna från välfärdssystemen blir korrekta.

– Vår kartläggning visar att potentialen är stor för att minska felaktiga utbetalningar med hjälp av digitalisering och AI. Denna potential utnyttjas dock inte fullt ut. Vi bedömer att digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningarna till och med kan vara negativa, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i delegationen.

Hur de utbetalande myndigheterna digitaliserar sin verksamhet påverkar deras förmåga att säkerställa korrekta utbetalningar. De brister vi har sett i kartläggningen handlar bland annat om att korrekta utbetalningar prioriteras lågt och det är begränsat fokus på korrekta uppgifter i självbetjäning och automatiserad handläggning. Detta ska ses i ljuset av att den dominerande orsaken till felaktiga utbetalningar är oriktiga uppgifter. Rättsliga hinder och osäkerhet hämmar också utvecklingen av riskbaserade kontroller och informationsutbyte, som är centrala verktyg för att säkerställa korrekta uppgifter.

Vi rekommenderar bland annat följande.

  • Perspektivet korrekta utbetalningar behöver lyftas fram i såväl regeringens styrning på området som i myndigheternas digitaliseringsarbete. Det är till exempel nödvändigt att utveckla stöd och kontroller för att säkerställa korrekta uppgifter i självbetjäning och automatiserad handläggning.
  • Riskbaserade kontroller behöver utvecklas och användas i högre utsträckning, t.ex. i myndighetens handläggning, när välfärdsaktörer granskas och när registeruppgifter av betydelse för många ersättningssystem rapporteras in.
  • Systematisk kunskap om hur digitala tjänster ska utformas för att säkerställa korrekta utbetalningar behöver byggas upp.
  • Styrning och uppföljning av automatiserade handläggningsprocesser behöver förbättras.
  • En förutsättning för att utnyttja digitaliseringens potential för att minska felaktiga utbetalningar är ett effektivt informationsutbyte. Ett helhetsgrepp bör tas utifrån perspektivet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.
  • Samarbete mellan de utbetalande myndigheterna kring digitalisering och AI för att säkerställa korrekta utbetalningar behöver utvecklas, idag sker i princip inget samarbete alls.

Kartläggningen bygger bland annat på intervjuer med nyckelpersoner från fem utbetalande myndigheter (Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten) och Skatteverkets folkbokföring.

Här kan du ladda ner rapporten:

Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 5) (pdf 3 MB, nytt fönster)

Pressmeddelande (pdf 105 kB, nytt fönster)

Beställ tryckt exemplar hos Norstedts Juridik

 

 

 

 

 

Kontakt

Sven-Erik Österberg
Ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon: 08-405 53 41
Mobil: 070-312 66 36
sven-erik.osterberg@regeringskansliet.se

Joacim Danielsson
Utredningssekreterare i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 11 03
Mobil 070-275 35 32
joacim.danielsson@regeringskansliet.se

Sara Almer
Kanslichef i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 91 55
Mobil 070-275 56 48
sara.almer@regeringskansliet.se