Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar? Det är två av huvudfrågorna som delegationens projekt om digitalisering och AI ska besvara. Nu drar vi igång först intervjuer och senare workshops med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna.

Digitalisering och AI innebär ett paradigmskifte för samhället. Utvecklingstakten är dessutom stor. För myndigheterna erbjuder det möjligheter att ge bättre service och att effektivisera de egna processerna.

– Frågan är om lika stor uppmärksamhet har riktats mot digitaliseringens möjligheter att bidra till högre rättssäkerhet och korrekta utbetalningar. Redan i dag finns samtidigt många exempel där myndigheterna nyttjar digitaliseringens möjligheter till att motverka felaktiga utbetalningar, men också exempel där riskerna för felaktiga utbetalningar kan öka. Hur de utbetalande myndigheterna exempelvis digitaliserar och automatiserar sin verksamhet påverkar förmågan att säkerställa korrekta utbetalningar, säger Joacim Danielsson från delegationens kansli, som leder projektet.

I delegationens tidigare arbete om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har vi sett att det finns ett antal betydande risker för felaktiga utbetalningar som är gemensamma i många ersättningssystem, t.ex. att lämnad ansökan innehåller felaktiga uppgifter. Det finns också risker med att uppgifter som används i flera ersättningssystem, t.ex. folkbokföringsuppgifter, ibland är felaktiga.

– Eftersom riskerna många gånger är likartade så tror vi att det finns stora fördelar med att arbeta tillsammans över myndighetsgränserna för att se hur möjligheterna med digitalisering och AI kan bidra till mer korrekta utbetalningar, fortsätter Joacim Danielsson.

För att få kraft i projektets kartläggning och analys har konsultstöd upphandlats. Konsulterna Johanna Pauldin, Elin Uppström och Göran Lindsjö, från managementföretaget Governo, kommer att jobba i projektet under våren.

– De närmsta veckorna genomför vi intervjuer med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna. Därefter genomför vi workshops för att bland annat säkerställa att vi från intervjuerna sammanställt en relevant och rättvisande bild av bland annat nuläge och potentialen framåt. Vi hoppas att det också ger goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande mellan berörda myndigheter. Vi ser fram emot intressanta och givande intervjuer och workshops, avslutar Joacim Danielsson.