Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Inom delegationen har ett projekt startats som ska kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system när det gäller att motverka felaktiga utbetalningar. Projektets uppgift blir att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer på fem utbetalande myndigheter har påbörjats. En rapport kommer att färdigställas och presenteras efter årsskiftet.

En styrgrupp har bildats med representanter från bland andra Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Statskontoret, Pensionsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket (ESV).

– Frågor kopplat till styrning, uppföljning och kontroll har bäring på det mesta av delegationens arbete. Styrningsprojektet kan därför ses som ett slags paraplyprojekt där resultaten från övriga delar av uppdraget kommer att vara viktiga komponenter, säger utredningssekreterare Elisabeth Frid, som leder projektet tillsammans med Vilhelm Reuterswärd och Mimmi Diamant.

Projektet utgår från direktiven (dir. 2016:60). Delegationen ska lämna förslag till reglering som kan bidra till att säkerställa att myndigheter har rutiner och interna system för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar, samt lämna förslag på mål och resultatindikatorer som möjliggör för regeringen att göra en samlad uppföljning av de insatser som genomförs av myndigheterna.

Genomgång av regleringsbrev

Kansliet har tidigare genomfört en första kartläggning av regleringsbrev med avseende på mål, uppdrag och återrapporteringskrav med bäring på felaktiga utbetalningar, som har omfattat åren 2010–2017. Denna genomgång visar bland annat att de utbetalande myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten och Migrationsverket) har skrivningar om att motverka felaktiga utbetalningar i sina regleringsbrev men att det varierar mellan myndigheter och över åren. Den visar också skillnader i styrning kring gemensamma områden som berör både Skatteverket och de utbetalande myndigheterna, t.ex. folkbokföring, riskhantering och brottsbekämpning.

Läs mer i delegationens första avrapportering, som lämnades till Finansdepartementet i december 2017 (se s. 44 och bilaga 4):

Lägesrapport – redovisning av delegationens arbete (pdf 1 MB, nytt fönster)