Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har utretts och analyserats i olika sammanhang, men någon systemövergripande jämförelse för att bedöma i vilka ersättningssystem riskerna är störst har inte gjorts. Därför har en arbetsgrupp inom delegationen tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

En central del av delegationens uppdrag är att genomföra omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar i ersättningssystem där det finns väsentliga risker och där studier av detta slag saknas eller är inaktuella. För att kunna avgöra vilka system som har väsentlig risk för fel behöver ersättningssystemen kunna ställas mot varandra på ett strukturerat sätt.

Analyserna visar att regelverkens konstruktion har stor betydelse för risken för felaktiga utbetalningar. Ersättningar som avser enskild, men som betalas ut till företag eller organisation har högre risk för fel. Ytterligare en faktor som påverkar risken för fel är hur myndigheterna prioriterar i handläggning och kontroller.

Vilken typ av kontroller som myndigheterna gör har också stor betydelse för möjligheten att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar. Myndigheterna har kommit olika långt i att styra kontrollerna mot ärenden där risker för felaktiga utbetalningar är störst.

Delegationens riskanalyser pekar på att det finns betydande risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. För ett antal system har riskerna för felaktiga utbetalningar bedömts som väsentliga. Dessa kommer delegationen nu att omfattningsstudera.

Ladda ner rapporten här:


Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
(pdf 3 MB, nytt fönster)

Rapporten kan även köpas av Norstedts Juridik