Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har idag presenterat resultat från sin omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt studiens lägsta scenario har mellan 261 och 553 miljoner kronor betalats ut felaktigt och orsakas främst av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Studien har gjorts inom ramen för de omfattningsstudier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför och kommer att inarbetas i delegationens delrapport om omfattningsstudier av enskilda ersättningssystem, som planeras till våren.

IAF har även beräknat ett högre scenario utifrån antagandet att varningar och sanktioner vid misstänkt misskötsamhet inte skulle ha någon beteendeförändrande effekt. Då skulle summan för felaktiga utbetalningar uppgå till mellan 1 063 och 1 744 miljoner kronor.

De felaktiga utbetalningarna uppges till största delen orsakas av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete och handlar i huvudsak om en underlåtenhet att skicka underrättelser i situationer där man borde.

IAF:s omfattningsstudie, som genomfördes med empiriska metoder, har inkluderat

  • slumpmässiga kontroller av ärenden med beviljade ersättningsperioder
  • slumpmässiga kontroller av ärenden med avslagna ersättningsperioder
  • samkörning av register för att upptäcka studier och företagande som inte anmälts till arbetslöshetskassan i ärenden där ersättning har betalats ut
  • IAF:s egen registerdata över återkravsärenden.

Den slumpmässiga kontrollen av ärenden har genomförts genom att samma ärenden granskats hos både Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna.

IAF har i flera rapporter påtalat brister i kontrollarbetet och menar att Arbetsförmedlingen behöver stärka sitt kontrollarbete. I rapporten framhåller IAF att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av inlämnade aktivitetsrapporter. Detta kan göras till exempel genom stickprovskontroller gentemot arbetsgivare. För att en sådan kontroll ska bli möjlig bedömer IAF att aktivitetsrapporteringen behöver utvecklas.

Läs mer om IAF:s omfattningsstudie på myndighetens webbplats