Remissvar om etableringsjobb

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg har svarat på remissen till promemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13). Han välkomnar de förslag som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar. Samtidigt kan risken för fel öka då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter.

Promemorian innehåller förslag om att öka kontrollmöjligheterna för etableringsjobb och lyfter särskilt fram förslagen om arbetsgivarens och partsorganisationernas uppgiftsskyldighet som viktiga för att minska risken för felaktiga utbetalningar. Även de generella förslagen bedöms bidra till att minska risken för felaktiga utbetalningar, särskilt förslagen om Försäkringskassans direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen och Arbetsförmedlingens utökade möjlighet att inhämta uppgifter från företag.

– Samtidigt ökar risken för fel då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter, menar Sven-Erik Österberg. Därför bör det övervägas att lägga hela ansvaret på Arbetsförmedlingen, dvs. både bevilja etableringsjobb och fatta beslut om nivån och utbetalning av ersättningen. Det skulle även underlätta för individen att bara ha kontakt med en myndighet. Det är också viktigt att genomföra systematiska kontroller av de faktiska löneutbetalningarna för att minimera risken för fel. Om både arbetsgivare och arbetstagare vet att de kan bli kontrollerade minskar incitamenten för avsiktliga fel.

Läs svaret på remissen och tidigare remisser som inkommit till delegationen