Webbplatsen utgör en samlande kommunikationskanal för informations- och kunskapsspridning på temat korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, som ska stödja arbetet med att minska förekomsten av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Vi ska främja samverkan och skapa engagemang bland berörda myndigheter och andra aktörer samt åstadkomma ett ökat intresse för frågorna. Vi ska även öka kunskapen om vikten av hushållning med skattemedel genom att belysa konsekvenserna av felaktiga utbetalningar, vilket utgår från vårt fokus på korrekta utbetalningar.

Enligt direktiven ska delegationen bland annat

  • vara ett kunskapsforum och stöd för både regeringen och de aktörer som betalar ut ersättningar och bidrag, samt bidra till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling
  • aktivt främja att myndigheter samverkar och samordnar sig i arbetet mot överutnyttjande och felaktiga utbetalningar
  • genomföra omfattningsstudier i de system där det finns väsentliga risker för felaktiga utbetalningar och redovisa orsakerna till dessa
  • identifiera behov av förändringar på relevanta områden som inte täcks av andra utredningars uppdrag, och vid behov lämna förslag till ny reglering
  • bidra till att konsekvenserna av överutnyttjande och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen tas upp i olika forum i den offentliga debatten
  • genomföra attitydundersökningar bland allmänheten och handläggare om välfärdssystemens utbetalningar.