För dig som arbetar med och utvecklar handläggning av utbetalningar har vi börjat samla relevanta initiativ som bidrar till effektiv handläggning och motverkar felaktiga utbetalningar. Syftet är att få en överblick över pågående arbete och främja erfarenhetsutbyte.

Vill du bidra med goda exempel som du vill dela med dig av? Vi tar gärna emot tips på initiativ som kan generera nytta för många som arbetar med handläggning av utbetalningar från välfärdssystemen. Mejla oss på fi.korrektautbetalningar@regeringskansliet.se

Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar exempel på hur kommunerna samverkar och delar med sig av erfarenheter. Bland annat finns ett nätverk för erfarenhetsutbyte med kommuner från hela landet. Det finns också en handbok kring felaktiga utbetalningar som Stockholms stad har tagit fram och delar med sig av.

Läs mer på SKL:s webbplats

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK)

Socialnämndens handläggare behöver inhämta information från olika myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. För att effektivisera arbetet och slippa manuell hantering finns en nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK. Med hjälp av tjänsten kan handläggaren hämta uppgifter elektroniskt, vilket medför en förenklad och säkrare hantering av informationen samt minskad risk för felaktiga utbetalningar.

SSBTEK är en e-tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten förvaltas av SKL.

På SKL:s webbplats hittar du mer information om SSBTEK

Läs även Ekonomistyrningsverkets (ESV) artikel om SSBTEK

Motverka fusk och oegentligheter i välfärdssektorn

SKL har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Filmen är tänkt att inspirera kommuner, landsting och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Du kan se filmen och mer information om arbetet på SKL:s webbplats

Smartare välfärd

Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. SKL anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet och har tagit fram en strategi och handlingsplan för arbetet.

Effektivare handläggning med digitalisering i statsförvaltningen

Myndigheten för digital förvaltning ska stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen

En myndighet för digital förvaltning är på plats sedan den 1 september 2018. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Myndigheten ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion.

Digitalt först

Digitalt först är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Enheten för digital förvaltning vid Finansdepartementet driver en blogg som belyser arbetet med att digitalisera offentlig förvaltning ur ett tjänstemannaperspektiv.

Myndigheters arbete med effektivisering

Som en del i ESV:s regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen sprider ESV på sin webbplats goda exempel på hur myndigheter arbetar med effektivisering. Ett av dessa exempel handlar om hur Försäkringskassan genom ökad digitalisering har bidragit till att minska antalet fel i ansökningar om sjukpenning och kortat tiden för beslut.

Läs artikeln på esv.se