Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.
Kallelse har skickats ut till berörda.

När: 30 augusti 2017 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Arbetsgrupperna återrapporterade sitt arbete för delegationen. I attitydgruppen planerades arbetet med den kvalitativa undersökningen med handläggare. Kantar Sifo har upphandlats för att genomföra intervjuer med fokusgrupper av handläggare som syftar till att få ny kunskap om handläggares syn på sin uppgift att säkerställa korrekta utbetalningar.

Arbetet i omfattningsgruppen har mest fokuserat på definitionen av felaktig utbetalning samt riskbedömning och orsaker till felaktiga utbetalningar.

Delegationens ordförande presenterade sitt remissvar till Lars-Erik Lövdéns betänkande om kvalificerad välfärdsbrottslighet. Remissvaret har lämnats in till Justitiedepartementet.

Ett utkast till disposition till den årliga avrapporteringen presenterades. Årets rapport blir en lägesrapport i form av en redovisning av delegationens arbete och planering för det fortsatta arbetet, och den betraktas som en kansliprodukt.

Inbjudna föreläsare

IVO har bjudits in till mötet för att berätta om den särskilda problematik som kan uppstå när företag och andra aktörer bedriver personlig assistans enligt LSS. De presenterade en rapport som grundar sig på lämplighetsprövning av verksamheter som bedriver personlig assistans och som har tillstånd från IVO. Syftet med lämplighetsprövning är att utestänga oseriösa aktörer från marknaden. För att få tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS krävs goda ekonomiska förhållanden, kunskap om målgruppen, god kunskap om LSS och andra föreskrifter, bokföring och redovisning samt att betalningar av löner, skatter och arbetsgivaravgifter hanteras på ett tillförlitligt sätt. När ett tillstånd återkallas kan det bland annat bero på ekonomisk misskötsamhet, brottslighet, kompetensbrist och personlig olämplighet.

Läs rapporten på IVO:s webbplats

Även Skatteverket var inbjudna till mötet, för att presentera sitt arbete med skattefelskontrollen vilket är ett allmänt begrepp av en metod att systematiskt jobba med slumpkontroller. Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle ha fastställts om alla redovisat korrekt och den skatt som faktiskt fastställdes.