Det ingår i delegationens uppdrag att redovisa iakttagelser av problem och hinder för samverkan, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi tittar bland annat på förutsättningarna för ökad digital samverkan avseende effektivare informationsförsörjning, för att effektivisera handläggning och minska risken för utbetalningar från flera system samtidigt.

Hur kan digitalisering och AI bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

delegationsmötet den 30 maj 2018 gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens (AI). Joacim Danielsson, som leder arbetet, bjöd in föredragshållare från Expertgruppen för digitala investeringar (överfördes den 1 september 2018 till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG) och eSamverkansprogrammet (eSam), som gav sin syn på hur digitalisering och AI kan säkerställa korrekta utbetalningar.

Analysföretaget Governo har på uppdrag av delegationen genomfört en omvärldsanalys av organisationers arbete med digitalisering och AI för att säkerställa korrekta utbetalningar. Delegationen kommer i det fortsatta arbetet att kartlägga hur utbetalande myndigheter nyttjar digitalisering och AI och undersöka vilken outnyttjad potential det kan finnas.

Digitaliseringsrättsutredningen har kartlagt lagstiftning som hämmar digital samverkan

Digitaliseringsrättsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningens reflektion över kartläggningen är att lagstiftningen kan hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen på flera sätt; genom uppenbara rättsliga hinder, rättslig osäkerhet eller genom avsaknad av reglering.

Utredningens fokus var att lämna författningsförslag som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Betänkandet överlämnades till regeringen i mars 2018.

SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering