Det ingår i delegationens uppdrag att redovisa iakttagelser av problem och hinder för samverkan, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi har tittat på hur digitaliseringens potential kan tas tillvara för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som bland annat handlar om regeringens styrning på området samt förutsättningarna för digital samverkan och ökat informationsutbyte.

Ny rapport om digitalisering och AI för korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar?

Den 20 september 2019 presenterades vår nya kartläggning, som visar att det finns en stor potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Men den tas inte tillvara i tillräcklig utsträckning. Digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningar kan till och med vara negativa. I myndigheternas digitaliseringsarbete är perspektivet korrekta utbetalningar lågt prioriterat. Exempelvis saknas ofta funktioner för att säkerställa att uppgifter är korrekta. Inte heller i regeringens styrning på området lyfts perspektivet korrekta utbetalningar. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer för att bättre ta tillvara digitaliseringens potential för korrekta utbetalningar.

Läs mer:
Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 5)

Utredning har kartlagt juridiska förutsättningar för digital samverkan

Digitaliseringsrättsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningens reflektion över kartläggningen är att lagstiftningen kan hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen på flera sätt; genom uppenbara rättsliga hinder, rättslig osäkerhet eller genom avsaknad av reglering.

Utredningens fokus var att lämna författningsförslag som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Betänkandet överlämnades till regeringen i mars 2018.

SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering