Det ingår i delegationens uppdrag att redovisa iakttagelser av problem och hinder för samverkan, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi tittar bland annat på förutsättningarna för ökad digital samverkan avseende effektivare informationsförsörjning, för att effektivisera handläggning och minska risken för utbetalningar från flera system samtidigt.

Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar? Det är två av huvudfrågorna som delegationens projekt om digitalisering och AI ska besvara. Vi ska kartlägga hur utbetalande myndigheter nyttjar digitalisering och AI och undersöka vilken outnyttjad potential det kan finnas. Vi drar igång intervjuer och workshops med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna.

Digitalisering och AI innebär ett paradigmskifte för samhället och utvecklingstakten är stor. För myndigheterna erbjuder det möjligheter att ge bättre service och att effektivisera de egna processerna. Men frågan är om lika stor uppmärksamhet har riktats mot digitaliseringens möjligheter att bidra till högre rättssäkerhet och korrekta utbetalningar.

Läs hela artikeln här

Läs även omvärldsanalysen av organisationers arbete med digitalisering och AI, som managementföretaget Governo tidigare genomförde på uppdrag av delegationen.

Utredning har kartlagt juridiska förutsättningar för digital samverkan

Digitaliseringsrättsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningens reflektion över kartläggningen är att lagstiftningen kan hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen på flera sätt; genom uppenbara rättsliga hinder, rättslig osäkerhet eller genom avsaknad av reglering.

Utredningens fokus var att lämna författningsförslag som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Betänkandet överlämnades till regeringen i mars 2018.

SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering