De skattefinansierade välfärdssystemen behöver vara rättvisa och träffsäkra för att upprätthålla betalningsviljan i befolkningen. Resurser som fördelas genom välfärdssystemen ska endast komma dem till del som resurserna är avsedda för. En viktig utgångspunkt för att bedöma hur effektiva välfärdssystemen är på att fördela rätt ersättning till rätt person är att det finns kunskap om omfattningen av och orsakerna till de felaktiga utbetalningarna från de aktuella systemen. Först därefter går det att rikta lämpliga åtgärder i syfte att minimera läckaget från välfärdssystemen.

I denna rapport presenterar vi nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem som har omfattningsstuderats. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt vår uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Då ingår inte felaktiga utbetalningar som en följd av fel i grundläggande uppgifter som har betydelse för många ersättningssystem, t.ex. felaktig folkbokföring och SGI. Dessa kommer att redovisas i en kommande rapport.

Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande. Felen består framför allt i att felaktiga uppgifter har lämnats vid ansökningstillfället eller att ändrade förhållanden inte har meddelats. Ca två tredjedelar av de fel som orsakas av sökande bedöms vara misstänkt avsiktliga fel. Det visar på vikten av att säkerställa att utbetalningar baseras på korrekta uppgifter.

Delegationen bestämde sig tidigt att omfattningsstudierna i så stor utsträckning som möjligt bör vila på empirisk grund, och nio ersättningssystem har omfattningsstuderats med i huvudsak empiriska metoder, vilket ger en större säkerhet jämfört med uppskattningar som tidigare gjorts av bland annat FUT-delegationen och Samverkansuppdraget. De empiriska studierna har kompletterats med expertbedömningar på fyra större ersättningssystem. Osäkerheten i dessa bedömningar är betydande men är en bästa uppskattning i syfte att få en så heltäckande uppskattning av felen som möjligt.

Vi har också undersökt och sett att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt (kolliderande ersättningar), men det sker dock i relativt liten utsträckning och vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer.

Läs rapporten:

Omslag till rapport Läckaget i välfärdssystemen, del 1

Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem (Rapport 4) (pdf 6 MB, nytt fönster)

Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Bilagedel (Underlagsrapporter) (pdf 13 MB, nytt fönster)

Beställ tryckt exemplar hos Norstedts Juridik

 

 

 

Publicerad 2 juni 2019
Uppdaterad 5 juni 2019