Delegationen har under det första verksamhetsåret byggt upp verksamheten och startat ett omfattande arbete kopplat till uppdraget. Denna rapport är en lägesrapport som överlämnades till Finansdepartementet i december 2017. Det är delegationens första avrapportering som innehåller en redovisning av det arbete och iakttagelser som vi hittills gjort, samt en redogörelse för det fortsatta arbetet.

Ladda ner rapporten:
Lägesrapport – redovisning av delegationens arbete (pdf 1 MB, nytt fönster)

Rapporten innehåller en redogörelse för avgränsningar och definitioner och för delegationens arbetssätt. Här finns även en beskrivning av vårt arbete med kommunikation och en genomgång av pågående och tidigare genomförda utredningar.

Vi har gjort en första genomgång av de indikationer vi hittills har sett på problem och hinder som försvårar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. För närvarande är det en iakttagelse av vad som sagts i diskussionerna och är ännu inget heltäckande svar på frågan. Problembilden ska vidareutvecklas och hanteras i det fortsatta arbetet.

En kartläggning av olika samverkansforum och nätverk har inletts. Tanken är att kartläggningen ska leda till diskussioner om hur samverkan kan förbättras och bli effektivare. Delegationen ska fungera som kunskapsforum och inom ramen för detta bygger vi upp en kunskapsbank som ska stödja arbetet med att minska förekomsten av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Arbetet med omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar pågår. I rapporten beskrivs arbetet med att värdera risker för felaktiga utbetalningar i olika system och identifiera lämpliga metoder för omfattningsstudier. Det pågår ett intensivt arbete med att ta fram lämpliga riskvärderingsmodeller och metoder som ska ligga till grund för genomförandet av omfattningsstudien.

Rapporten innehåller en redovisning av delegationens attitydarbete. En arbetsgrupp i delegationen har påbörjat ett arbete med att ta fram en lägesbeskrivning över inställningen hos handläggare från utbetalande myndigheter och kommuner. Fokusgruppsintervjuer har genomförts och resultaten av dessa håller på att analyseras. Det har också gjorts en genomgång av pågående och genomförda undersökningar om allmänhetens inställning till välfärdens utbetalningar.

Vi har tittat på det arbete som hittills har gjorts avseende styrning, uppföljning och kontroll. Vi har inlett en genomgång av regeringens styrning avseende arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar. Kartläggningen, som omfattar myndighetsinstruktioner och regleringsbrev, syftar bland annat till att få en bild av hur styrningen har förändrats över tid och hur den skulle kunna utvecklas och harmoniseras, med fokus på den förvaltningsövergripande styrningen.

Vi lämnar i detta skede inga ställningstaganden eller förslag. Under 2018 kommer delområden av delegationens uppdrag att avrapporteras.