Förtroendet för välfärdssystemen bygger på att offentliga ersättningar och bidrag endast går till personer som behöver och har rätt till dessa enligt gällande lagstiftning. För att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder är kunskap om omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen central. Att känna till omfattningen och hur den förändras över tid är en väsentlig del av den kunskapsuppbyggnad kring risker och metodutveckling som ligger till grund för myndigheternas kontrollinsatser.

Mätningar av omfattningen försvåras av att det finns ett stort mörkertal för felaktiga utbetalningar, dvs. sådana fel som inte upptäcks av statistiska metoder. Omfattningsstudier försöker uppskatta den totala felnivån, inklusive fel som inte upptäcks, t.ex. svartarbete eller sjukpenning som följd av felaktigt intyg.

Riksrevisionen har konstaterat att det inte har genomförts eller efterfrågats någon ny omfattningsstudie efter 2010, varken av regeringen eller av Försäkringskassan (RiR 2016:11). Både FUT-delegationen och Samverkansuppdraget har lämnat förslag om regelbundna omfattningsstudier av välfärdssystem där riskanalysen visar på väsentliga risker för felaktiga utbetalningar.

Genomförande av omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar är en stor del av delegationens uppdrag. Nedan följer en redogörelse av arbetet med nya omfattningsstudier och en sammanfattning av tidigare omfattningsstudier.

Delegationens uppdrag att genomföra omfattningsstudier

Enligt direktiven ska Delegationen för korrekta utbetalningar genomföra omfattningsstudier av system där det finns väsentliga risker och där studier av detta slag saknas eller är inaktuella. Det ska också göras en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar. I uppdraget ingår att presentera en modell som är hållbar på sikt och som kan användas till återkommande mätningar. En arbetsgrupp och ett forum för omfattningsstudier tillsattes för detta arbete och andra närliggande frågor.

Inom ramen för delegationens uppdrag pågår omfattningsstudier av välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna görs expertbedömningar på ett antal system för att kunna bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar. Resultaten kommer att avrapporteras under våren 2019.

Relaterade artiklar

IAF:s omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Forum för omfattningsstudier

Ny kartläggning av felaktiga utbetalningar

Genomförda omfattningsstudier av tidigare utredningar m.fl.