Förtroendet för välfärdssystemen bygger på att offentliga ersättningar och bidrag endast går till personer som behöver och har rätt till dessa enligt gällande lagstiftning. För att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder är kunskap om omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen central. Att känna till omfattningen och hur den förändras över tid är en väsentlig del av den kunskapsuppbyggnad kring risker och metodutveckling som ligger till grund för myndigheternas kontrollinsatser.

Mätningar av omfattningen försvåras av att det finns ett stort mörkertal för felaktiga utbetalningar, dvs. sådana fel som inte upptäcks av statistiska metoder. Omfattningsstudier försöker uppskatta den totala felnivån, inklusive fel som inte upptäcks, t.ex. svartarbete eller sjukpenning som följd av felaktigt intyg.

Riksrevisionen har konstaterat att det inte har genomförts eller efterfrågats någon ny omfattningsstudie efter 2010, varken av regeringen eller av Försäkringskassan (RiR 2016:11). Både FUT-delegationen och Samverkansuppdraget har lämnat förslag om regelbundna omfattningsstudier av välfärdssystem där riskanalysen visar på väsentliga risker för felaktiga utbetalningar.

Nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem har publicerats

Enligt direktiven ska Delegationen för korrekta utbetalningar genomföra omfattningsstudier av system där det finns väsentliga risker och där studier av detta slag saknas eller är inaktuella. Det ska också göras en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar. I uppdraget ingår att presentera en modell som är hållbar på sikt och som kan användas till återkommande mätningar. En arbetsgrupp och ett forum för omfattningsstudier tillsattes för detta arbete och andra närliggande frågor.

Läckaget i välfärdssystemen

Den 2 juni 2019 publicerades nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem som har omfattningsstuderats. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt vår uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande, varav två tredjedelar misstänkt avsiktliga fel. Felaktiga utbetalningar som orsakas av fel i grundläggande uppgifter som exempelvis folkbokföringsuppgifter och sjukpenninggrundande inkomst ingår inte i dessa uppskattningar utan kommer att redovisas i en kommande rapport.

Vi har också undersökt och sett att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt (kolliderande ersättningar), men det sker dock i relativt liten utsträckning och vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer.

Läs mer och ladda ner rapporten:

Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Tidigare artiklar på området

IAF:s omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Forum för omfattningsstudier

Ny kartläggning av felaktiga utbetalningar

Genomförda omfattningsstudier av tidigare utredningar m.fl.