Förtroendet för välfärdssystemen bygger på att offentliga ersättningar och bidrag endast går till personer som behöver och har rätt till dessa enligt gällande lagstiftning. För att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder är kunskap om omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen central. Att känna till omfattningen och hur den förändras över tid är en väsentlig del av den kunskapsuppbyggnad kring risker och metodutveckling som ligger till grund för myndigheternas kontrollinsatser. Riksrevisionen har konstaterat att det inte har genomförts eller efterfrågats någon ny omfattningsstudie efter 2010, varken av regeringen eller av Försäkringskassan (RiR 2016:11). Både FUT-delegationen och Samverkansuppdraget har lämnat förslag om regelbundna omfattningsstudier av välfärdssystem där riskanalysen visar på väsentliga risker för felaktiga utbetalningar.

Nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar har presenterats i två rapporter

Läckaget i välfärdssystemen, del 2
Den 9 oktober 2019 publicerades den andra delen av våra omfattningsstudier. Rapporten innehåller uppskattningar av felaktiga utbetalningar orsakade av fel i systemöverskridande uppgifter och fel i ytterligare fyra ersättningssystem, samt bedömning av den totala nivån på felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Studierna visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. I denna rapport kan vi konstatera att välfärdssystemens utformning är en viktig orsak till felaktiga utbetalningar.

Läs mer:
Läckaget i välfärdssystemen, del 2 – Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 6)

Läckaget i välfärdssystemen, del 1
Den 2 juni 2019 publicerades nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt vår uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande, varav två tredjedelar misstänkt avsiktliga fel. Vi har också undersökt och sett att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt (kolliderande ersättningar), men det sker i relativt liten utsträckning och vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer.

Läs mer:
Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem (Rapport 4)

Tidigare artiklar på området

IAF:s omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Forum för omfattningsstudier

Ny kartläggning av felaktiga utbetalningar

Genomförda omfattningsstudier av tidigare utredningar m.fl.