Delegationen ska komplettera andra utredningar med syfte att värna välfärden, motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt säkerställa att regelverken tillämpas på ett korrekt sätt. Här sammanfattas pågående utredningar som direkt eller indirekt har bäring på dessa frågor.

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras. Ann-Marie Begler är särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Dir. 2018:50

Utredningen om åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar (Ju 2017:12)

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar. Syftet är att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med hjälp av förfalskade identitetshandlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare. Justitierådet Inga-Lill Askersjö är särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019.

Dir. 2017:90