Här presenteras delegationens publikationer.

Kugghjul i olika färger

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)
Våra studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Sedan den första totaluppskattningen av felen som genomfördes av FUT-delegationen (från 2005) ligger andelen fel på ungefär samma nivå, det innebär att runt 300 miljarder kronor sammanlagt kan ha betalats ut felaktigt sedan 2005. Den dominerande orsaken till de felaktiga utbetalningarna är fel i uppgifter som ligger till grund för besluten. I betänkandet presenteras förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

 

Läckaget i välfärdssystemen, del 2 – Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 6)
Våra studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. I denna rapport kan vi konstatera att välfärdssystemens utformning är en viktig orsak till felaktiga utbetalningar. Med kunskap om omfattningen kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 5)
Det finns en stor potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som inte tas tillvara. Digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningar kan till och med vara negativa. I myndigheternas digitaliseringsarbete är perspektivet korrekta utbetalningar lågt prioriterat. Inte heller i regeringens styrning på området lyfts perspektivet korrekta utbetalningar. I rapporten lämnar vi ett antal rekommendationer för att bättre ta tillvara digitaliseringens potential för korrekta utbetalningar.

 

Omslag till rapport Läckaget i välfärdssystemen

Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem (Rapport 4)
Vi presenterar nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem som har omfattningsstuderats. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt vår uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande, varav två tredjedelar misstänkt avsiktliga fel. Därför är det viktigt att säkerställa att utbetalningar baseras på korrekta uppgifter.

Omslag till rapporten Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – En kartläggning (Rapport 3)
Vår kartläggning visar att styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Det finns inte någon samlad redovisning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen. På skatteområdet redovisas utförligt om arbetet med att motverka skattefusk och skatteundandragande, men vad gäller arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar finns det inte något övergripande ansvar för styrningen och uppföljningen.

Omslag till rapporten Bidragsmoralen i samhället

Bidragsmoralen i samhället – En aktuell lägesbild av inställningen till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 2)
En attitydundersökning om allmänhetens inställning till felaktiga utbetalningar, som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av delegationen, visar att fusk med bidrag tycks vara mindre accepterat idag än vad det varit tidigare. Samtidigt visar undersökningen att det finns en mer tillåtande attityd till bidragsbrott och fusk hos unga och uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Det är allvarligt eftersom det undergräver förtroendet för välfärdssystemen.

Fyra gymnasieelever

Allas våra pengar – Ett undervisningsmaterial om välfärdssystemen och studiebidraget
Ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram av delegationen i samarbete med CSN och lärare. Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det är en del i ett större arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Materialet kommer i fortsättningen att förvaltas av CSN.

 

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 1)
En central del av delegationens uppdrag är att genomföra omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar i ersättningssystem där det finns väsentliga risker och där studier av detta slag saknas eller är inaktuella. För att kunna avgöra vilka system som har väsentlig risk för fel behöver ersättningssystemen kunna ställas mot varandra på ett strukturerat sätt. En arbetsgrupp inom delegationen har tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

 

Textframsida Lägesrapport

Lägesrapport – redovisning av delegationens arbete
Rapporten överlämnades 2017 till Finansdepartementet och är vår första avrapportering. Den innehåller en redovisning av det arbete och de iakttagelser vi hittills har gjort, samt även en kort redogörelse för arbetet framöver. Vi lämnar i detta skede inga ställningstaganden eller förslag. Under 2018 kommer delområden av delegationens uppdrag att avrapporteras.

 

 

Folder (pdf 163 kB, nytt fönster)
Här kan du ladda ner och skriva ut vår folder, som kortfattat beskriver delegationens uppdrag.

 

 

 

 

 

Publikationer från andra aktörer